Etxarri Aranazko
Udala
EUS  |  CAS

2020/05/06

ERAIKINETAN ESKU-HARTZE OBREKIN LOTURIKO ZENBAIT JARDUERA ETETEKO NEURRIAK

Maiatzaren 3ko 123. EAOk argitaratu du SND/385/2020 AGINDUA, APIRILAREN 12KO SND/340/2020 AGINDUA ALDATZEN DUENA, ZEINA ERAIKINETAN ESKU-HARTZE OBREKIN LOTURIKO ZENBAIT JARDUERA ETETEN DITUEN JARDUERA HORRETATIK KANPO DAUDEN PERTSONAK COVID-19AREKIN KUTSATZEKO ARRISKUA DAGOELAKO.

Aldaketa horrek eteten ez diren beste zenbait jarduketa ezartzen ditu. Hona hemen jarduketa horiek:

- Eraikinean jenderik bizi ez den eremuetako lokaletan, etxebizitzetan edo bestelako eremu mugatuetan egindako obrak edo lanak iraun bitartean bertan bizi direnak sartu ezin diren eremuetan egindakoak, honako baldintzak betetzen badira betiere:

o Langileen eta materialen joan-etorria mugatu beharko da sektorizatu gabeko eremuetan eta lanaldiak iraun bitartean behar diren neurriak hartu beharko dira higiezinean bizi direnekin harremana ekiditeko.
o Lokal, etxebizitza edo eremu horietara egindako sartu-irteerak lanaldiaren hasieran eta bukaeran egiten badira soilik.
o Langileek osasun agintaritzak COVID-19aren aurka ezarritako prebentzio- eta higiene-neurriak hartzen badituzte.

- Etena salbuetsita duten kasu guztietan, eraikineko sektorizatu gabeko eremuetara sartu ahalko da obrak egiteko beharrezkoak izanik eraikinaren zerbitzu-sareetara konektatzeko noizbehinkako jarduketak egiteko.

Aldaketa egin ostean, testua ondoren adierazten den moduan gelditu da erredaktaturik:

Artículo único. Medidas excepcionales en materia de obras de intervención en edificios existentes.

1. Se establece la suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención en edificios existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en el que deban ejecutarse se hallen personas no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación permanente o temporal, o a necesidades de circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, puedan tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra, o con el movimiento de trabajadores o traslado de materiales.

2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por el tipo de intervención, por circunstancias de sectorización del inmueble o de delimitación de espacios y recorridos de circulación, no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra.

También quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes no sectorizadas, y se adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble.

b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a la finalización de la jornada laboral.

c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.

3. Asimismo, quedan también exceptuados los trabajos y obras puntuales que se realicen en los inmuebles con la finalidad de realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia.

4. En todos los casos exceptuados anteriormente, se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras.

Zerrendara itzuli
Etxarri Aranatz ezagutu. Sakanaren bihotzean
Sakana Sakanako Mankomunitatea UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea Udalbiltza Cederna-Garalur Etxarri Aranazko Zonaldeko Oinarrizko Zerbitzuetarako Mankomunitatea